« Zpět na seznam slovíček

Pozemek jako věc nemovitá je předmětem soukromoprávních vztahů včetně všech jeho součástí, tedy věcí, které jsou s ním pevně spojeny a sdílí jeho právní osud (automaticky přechází na nabyvatele pozemku i bez výslovného označení v kupní smlouvě). Oddělením součásti dojde k funkční újmě, sníží se kvalita či finanční nebo estetická hodnota pozemku.

Součástí pozemku jsou tedy samozřejmě stavby a zařízení, zřízené na pozemku, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech (např. kotel, baterie, vypínače apod.). Výjimku tvoří stavby dočasné, jež součástí pozemku nejsou.

Součástí pozemku je dále rostlinstvo na něm vzešlé, kdy strom náleží k tomu pozemku, z něhož vyrůstá kmen (je-li na hranici pozemků, je strom společný). Součástí pozemku jsou i lesní porosty, z nichž až těžbou dřeva (pokácením stromu) dojde k oddělení samostatné movité věci. Výjimku mají jiné než trvalé porosty u pozemků daných smluvně do užívání (nájem, pacht) dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, které náleží uživateli pozemku (typicky zemědělská družstva).

Součástí pozemků je obecně prostor nad i pod jeho povrchem, přičemž existuje několik výjimek např. ložisko vyhrazených nerostů (které je vždy ve výhradním vlastnictví státu) nebo podzemní stavba se samostatným účelovým určením.

Součástí pozemku naopak nejsou inženýrské sítě (vodovody, kanalizace, energetické sítě apod.), které jsou samostatnými věcmi movitými, kromě elektronických komunikací, které jsou považovány za nemovité věci dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Součástí pozemku dále nejsou ani povrchové a podzemní vody, jeskyně nebo přírodní léčivé zdroje a zdroje přírodní minerální vody.

Speciální situace je u jednotky (bytové i nebytové), která není nikdy součástí pozemku, na němž se nachází budova. Jednotka je považována za věc hromadnou a pozemek pod budovou (resp. podíl na něm) je jednou z věcí, z nichž se věc hromadná skládá. Podíl na pozemku pod budovou je tedy potřeba vždy uvést do kupní smlouvy, jelikož k jeho převodu nedochází automaticky s převodem jednotky.

« Zpět na seznam slovíček