« Zpět na seznam slovíček

Za dočasnou stavbu je považována taková stavba, jejíž trvání předem omezí stavební úřad. Pro dočasné stavby v délce trvání do 3 let není vyžadováno stavební povolení (dobu dočasnosti pak nelze prodloužit), postačí pouze ohlášení. Ohlášení obsahuje oproti standardním údajům také dobu trvání dočasné stavby a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění. Stavební úřad následně tyto údaje závazně stanoví i v územním rozhodnutí – stanoví lhůtu pro odstranění dočasné stavby a následný způsob úpravy území.

Stavební úřad nařídí odstranění stavby vlastníku stavby dočasné, u které uplynula stanovená doba jejího trvání a nebyla povolena změna v užívání. V oznámení zahájení řízení o odstranění stavby stavební úřad vlastníka poučí o možnosti podat ve lhůtě 30 dnů žádost o změnu v užívání dočasné stavby spočívající v prodloužení doby jejího trvání nebo ve změně na stavbu trvalou. Pokud vlastník stavby tuto žádost podá, stavební úřad řízení o odstranění stavby přeruší a vede řízení o podané žádosti. Bude-li žádosti vlastníka vyhověno, stavební úřad řízení o odstranění stavby zastaví.

Z občanskoprávního pohledu jsou stavby dočasné považovány za movité věci, jelikož nejsou součástí pozemku. Výjimkou je stavba dočasná, která vyhovuje právu stavby, je tedy součástí práva stavby a vztahují se na ni ustanovení o nemovitých věcech.

« Zpět na seznam slovíček