« Zpět na seznam slovíček

Pozemek je věc nemovitá, která je vždy individuálně určena, tedy nemůže být zaměněna, je jednoznačně oddělena od jiných samostatných pozemků svou hranicí. V občanském zákoníku je pozemek chápán trojrozměrně – patří k němu i prostor nad a pod zemských povrchem. Oproti tomu katastrální zákon chápe pozemek pouze dvojrozměrně jako část zemského povrchu oddělenou od sousedních částí hranicí.

Pokud je pozemek zakreslen v mapě vedené katastrálním úřadem, který eviduje také další informace o daném pozemku (např. druh pozemku nebo způsob jeho využití), je geometricky a polohově určen a označen parcelním číslem, jedná se o parcelu. Pozemek může tvořit jedna nebo více parcel.

Pouze pozemek evidovaný v katastru nemovitostí může být předmětem daně z nemovitosti.

« Zpět na seznam slovíček