ZÁSADY OCHRANY VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ a VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

v souvislosti s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), které je přímo účinné od 25. května 2018,

Realitní advokáti s.r.o.

se sídlem Štěpánkova 585/10, Praha 5, PSČ 155 00, IČO: 09752421, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 341603 (dále jen „Advokátní kancelář“)

zastoupené jednatelkou

JUDr. Ilonou Černochovou, LL.M., advokátkou, IČO: 71346066, se sídlem Štěpánkova 585/10, Praha 5,
PSČ 155 00, zapsaná v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod ev. č. 13064
(dále jen „správce“),

zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje v souladu se zásadami ochrany osobních údajů uvedenými níže.

 1. Jaké osobní údaje a jakým způsobem jsou správcem zpracovávány?
  1. Správce zpracovává pouze ty osobní údaje, které jsou mu Vámi jakožto subjekty údajů poskytnuty, a to v souladu s platnými právními předpisy a se zásadami ochrany osobních údajů uvedenými v tomto dokumentu, které z nich přímo vyplývají.
  2. V případě využití mnou nabízených advokátních služeb, to vše jak při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky, můžete být správcem požádáni o sdělení těchto osobních údajů:
   1. jméno a příjmení/obchodní firma
   2. rodné číslo/IČO, DIČ
   3. adresa trvalého pobytu, bydliště/sídlo
   4. telefonní číslo
   5. e-mailová adresa
   6. číslo bankovního účtu
   7. případné další osobní údaje.
 2. Způsob zpracování osobních údajů správcem a místo, kde jsou Vaše osobní údaje uloženy
  1. Vámi uvedené osobní údaje jsou správcem zpracovávány v elektronické formě, případně manuálně.
  2. Vámi poskytnuté osobní údaje jsou uloženy na serveru, případně v papírové podobě.
 3. Za jakým účelem správce zpracovává shromážděné osobní údaje?
  1. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností:
   1. Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovány pouze v souladu s účelem jejich zpracování – a to objednání a využití některé mnou nabízené služby, konkrétně ke zpracování Vašich případů, a to v souladu s platně uzavřenou smlouvou o poskytování právních služeb s Vámi jakožto smluvní stranou. Právním titulem (oprávněním) zpracovávání Vámi poskytnutých osobních údajů je tedy plnění smluvních povinností z Vámi uzavřených smluv. Pro tento účel je poskytnutí Vašich osobních údajů tedy zcela dobrovolné, ale také nezbytné pro uzavření smlouvy a poskytnutí mých služeb.
   2. Přitom nemusí jít vždy o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsanou. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách správce a jeho následným potvrzením učiněné objednávky. K tomuto účelu osobní údaje správce zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak je uvedeno níže.
  2. Zpracování údajů pro splnění zákonných povinností správce:
   1. Správce má povinnosti, které vyplývají z platných právních předpisů, a to zejména v oblasti účetnictví, daňových předpisů a povinnosti vyplývající z opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
   2. Doba, po kterou jsou tyto údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy.
  3. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů správce nebo zájmů třetí osoby:
   1. Oprávněným zájmem je ochrana a následné prokázání práv a právních nároků správce, a to zejména z uzavřených smluv anebo ze způsobené újmy. Vámi poskytnuté údaje jsou v souladu s těmito oprávněnými zájmy uchovávány maximálně po dobu 5 let po ukončení smluvního vztahu nebo od posledního kontaktu, pokud nedošlo k uzavření smlouvy, a to z důvodu délky promlčecích lhůt nároků a zohlednění toho, že o případném nároku uplatněného soudní cestou se správce nemusí dozvědět v okamžiku, kdy byl u soudu uplatněn.
    Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu může správce vedle toho využít také k tomu, aby Vám zasílal obchodní sdělení za účelem Vaší informovanosti o událostech, službách, produktech, publikacích, které by Vás mohli zajímat. Toto zpracování za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoli odmítnout prostřednictvím využití Vašeho práva podle čl. VI. odst. 1 písm. h) tohoto dokumentu. Vaše údaje správce nikdy neposkytuje, neprodává ani nevyměňuje s třetími stranami za účelem marketingu.
  4. Zpracovávání osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu:
   1. Pokud udělíte správci souhlas, může správce zpracovávat Vaše osobní údaje k zasílání nabídky služeb a informačních newsletterů. Váš souhlas bude potřeba v případě, že nejste klientem správce. Před tím, než Váš souhlas udělíte, Vás bude správce informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude Váš souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, a to písemnou žádostí zaslanou na adresu advokáta nebo proklikem na odkaz v příslušném e-mailu. Pokud ovšem některé Vámi poskytnuté osobní údaje správce zpracovává i na základě jiného právního titulu (viz odst. 1 – 3 výše), bude pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání Vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.
 4. Kdo všechno má k Vašim osobním údajům přístup?
  1. Vámi uvedené osobní údaje mohou být dále předány mým externím spolupracujícím subjektům, které se specializují v daných oblastech a já Vám tak mohla poskytnout profesionální služby v maximální možné míře. Těmito externími zpracovateli mohou být:
   1. externí daňový poradce,
   2. poskytovatelé datových úložišť a softwarových aplikací,
   3. poskytovatelé marketingových služeb.
  2. Se všemi těmito zpracovateli má správce uzavřené písemné zpracovatelské smlouvy, které poskytují další ochranu zpracovávání Vámi poskytnutých osobních údajů.
  3. Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud správci takovou povinnost ukládá zákon (zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).
 5. Po jakou dobu zpracovává správce Vaše osobní údaje?
  1. Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány jen po dobu nezbytně nutnou k dosažení a naplnění účelu smluv a plnění správcem nabízených služeb nebo po dobu nezbytně nutnou k naplnění archivační povinnosti podle platných právních předpisů (např. zákon o účetnictví, AML zákon atd.).
 6. Jaké cookies používáme?
  1. Funkční cookies – funkční cookies používáme za účelem lepšího provozu našich webových stránek na základě oprávněného zájmu, kterým je technické zprovoznění a funkčnost webových stránek. Cookies zpracováváme po dobu, po kterou ponecháte cookies uložené na Vašem zařízení (v případě trvalých cookies) nebo po dobu, po kterou necháte Váš prohlížeč otevřený (v případě ostatních cookies)
  2. Výkonnostní cookies – výkonnostní cookies zpracováváme za účelem optimalizace obsahu webových stránek, kdy cookies umožňující sledování způsobu využívání internetových stránek jejich uživateli, a to na základě souhlasu subjektu údajů. Osobní údaje uložené v souborech cookies jsou plně ve Vaší dispozici a můžete je kdykoliv smazat prostřednictvím Vašeho prohlížeče. Změnu v nastavení ukládání cookies můžete kdykoliv provést přes odkaz na dolní liště našich internetových stránek.
  3. Marketingové cookies – marketingové cookies používáme k tomu, abychom mohli nabídnout uživatelům více relevantní, preferovaný obsah, na základě jejich specifických zájmů na základě uděleného souhlasu subjektu údajů. Osobní údaje uložené v souborech cookies jsou plně ve Vaší dispozici a můžete je kdykoliv smazat prostřednictvím Vašeho prohlížeče. Změnu v nastavení ukládání cookies můžete kdykoliv provést přes odkaz na dolní liště našich internetových stránek.
 7. Jaká můžete uplatnit práva týkající se zpracování osobních údajů?
  1. V souvislosti se zpracováváním Vámi poskytnutých osobních údajů lze na základě nařízení GDPR uplatnit tato práva:
   1. právo na přístup k osobním údajům – pokud jsou Vaše osobní údaje správcem zpracovávány, máte právo na přístup k těmto údajům a právo na informace o jejich zpracovávání.
   2. právo na opravu osobních údajů – právo na opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů.
   3. právo na výmaz osobních údajů – tzv. právo být zapomenut. V souladu s důvody uvedenými v čl. 17 nařízení GDPR máte právo na výmaz Vašich osobních údajů.
   4. právo na omezení zpracování osobních údajů – právo požadovat z důvodů uvedených v čl. 18 nařízení GDPR omezení zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů.
   5. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – v případech, kdy dochází ke zpracování Vašich osobních údajů za účelem oprávněných zájmů, lze vznést námitku proti takovému zpracování, pokud oprávněný zájem správce nebude převažovat nad Vašimi zájmy. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.
   6. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů – právo podat stížnost proti zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů u dozorového orgánu. Dozorovým orgánem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů.
   7. právo na přenositelnost osobních údajů – právo získat za podmínek uvedených v čl. 20 nařízení GDPR své osobní údaje a předat je jinému správci.
   8. právo vznést námitku proti přímému marketingu – a to včetně případného profilování a analýzy pro účely přímého marketingu. Váš požadavek na vyloučení z přímého marketingu můžete provést na základě postupu dle pokynů uvedených v každém marketingovém e-mailu.
  2. Veškerá tato práva mohou být uplatněna prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu ilona@ilonacernochova.cz.
  3. V případě jakýchkoli dotazů týkající se zpracování osobních údajů se můžete obrátit na ilona@ilonacernochova.cz.

 

 

Všeobecné obchodní podmínky

pro poskytnutí právní služby

 

 1. ÚVOD
  • Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí právní služby (dále jen „VOP“) se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) a zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění (dále jen „ZoA“).
  • Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti při poskytování právních služeb ze strany:

Realitní advokáti s.r.o.

se sídlem Štěpánkova 585/10, Praha 5, PSČ 155 00, IČO: 09752421, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 341603 (dále jen „Advokátní kancelář“), zastoupené v této věci

JUDr. Ilonou Černochovou, LL.M., jednatelkou, e-mail: ilona@realitniadvokati.cz

a/nebo

Mgr. Janem Zajíčkem, jednatelem, mobil: + 420 604 878 369, e-mail: jan@realitniadvokati.cz

Klientovi.

(Advokátní kancelář a Klient společně dále též jako „Strany“)

 • Tyto VOP se vztahují výlučně na smlouvy uzavírané mezi Stranami za použití elektronického formuláře Advokátní kanceláře, prostřednictvím e-mailu Advokátní kanceláře uvedeného na Webu či telefonicky. Na smlouvy uzavřené jiným způsobem mezi Advokátní kanceláří a Klientem se tyto VOP nevztahují.
 • Pro účely těchto VOP platí, krom pojmů uvedených v těchto VOP, následující definice základních pojmů:

Klient“ – fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s Advokátní kanceláří smlouvu o poskytování právních služeb za použití elektronického formuláře či prostřednictvím e-mailu Advokátní kanceláře nebo telefonicky;

Elektronický formulář“ – formulář v elektronické podobě, pomocí kterého Klient objednává Balíčky právních služeb u Advokátní kanceláře, a který je uveřejněn na webové stránce https://www.realitniadvokati.cz/ nebo na webové stránce https://www.ilonacernochova.cz (jakýkoliv z nich dále jen „Web“);

Balíčky“ – balíčky právních služeb, které shrnují podstatné právní úkony související s prodejem či koupí nemovitostí – domu, bytu nebo pozemku, a to za konkrétní cenu uvedenou u příslušného balíčku právních služeb;

Právní služba“ – právní služba, která bude Klientovi poskytnuta, na základě jeho Objednávky, kterou sdělí Advokátní kanceláři prostřednictvím Elektronického formuláře u Balíčků, e-mailem nebo telefonicky;

Odměna“ – finanční odměna za poskytnutí Právních služeb Klientovi, která je uvedena v aktuálním ceníku uvedeném na Webu, u jednotlivých Balíčků, případně uvedena v konkrétní Nabídce Advokátní kanceláře učiněné Klientovi;

Realitní advokát“ – jednatel Advokátní kanceláře, jiný advokát pověřený Advokátní kanceláří či advokátní koncipient pověřený advokátem, poskytující Právní službu. V odůvodněných případech se mohou na poskytnutí Právní služby dílčím způsobem podílet též další zaměstnanci Advokátní kanceláře. Tyto se pak přiměřeně též považují za Realitního advokáta.

 • Klient bere na vědomí, že sekce Články a aktuality, případně Blog na Webu slouží Klientovi pouze pro lepší orientaci v dané problematice a že jeho účelem není poskytnout Klientovi jakoukoli právní službu.

 

 1. PŘEDMĚT ZÁVAZKU MEZI STRANAMI
  • Advokátní kancelář se za těchto VOP zavazuje poskytnout Klientovi Právní službu a Klient se zavazuje uhradit Advokátní kanceláři za danou Právní službu Odměnu.
  • Konkrétní obsah Právní služby, která bude poskytnuta Klientovi, bude specifikován Klientem v Elektronickém formuláři u jednotlivých Balíčků nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného Advokátní kanceláři či telefonickou komunikací s Realitním advokátem (dále jen „Objednávka“), případně následně v Akceptaci.

 

 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  • Právní služba bude poskytnuta Klientovi na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí právní služby s Advokátní kanceláří (dále jen „Smlouva“).
  • Klient nejprve učiní Objednávku, kterou Advokátní kancelář prostřednictvím e-mailu zaslaného Klientovi potvrdí, přičemž v něm uvede základní podmínky spolupráce, ve kterých zrekapituluje, zejména poptávanou Právní službu Klientem, výši odměny za Právní službu, žádost o podklady nutné pro poskytnutí této Právní služby a uvedení časového rámce pro poskytnutí Právní služby (dále jen „Nabídka“).
  • Nabídka Advokátní kanceláře je Klientem akceptována v okamžiku, kdy Klient výslovně Nabídku prostřednictvím e-mailu zaslaného Advokátní kanceláři potvrdí a/nebo jiným právním úkonem učiněným prostřednictvím e-mailu Advokátní kanceláři směřujícímu k zahájení spolupráce s Advokátní kanceláří za účelem poskytnutí Právní služby, zejména zaslání podkladů, dalších informací apod. (dále jen „Akceptace“). Tímto okamžikem dochází k uzavření Smlouvy.
  • Obsah Smlouvy je tvořen údaji, které Klient uvedl v Objednávce, v Akceptaci, dokumenty, které zaslal e-mailem Advokátní kanceláři a dále podmínkami uvedenými v těchto VOP a v Nabídce. Smlouva se tím stává pro Klienta i Advokátní kancelář právně závaznou.
  • Klient odesláním Elektronického formuláře u Balíčků nebo provedenou Objednávkou prostřednictvím e-mailu či telefonicky potvrzuje, že se seznámil s celým obsahem těchto VOP a že s jejich obsahem souhlasí. Klient rovněž potvrzuje, že mu byly Advokátní kanceláří, a to v dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy za užití Elektronického formuláře či prostřednictvím e-mailu, srozumitelným způsobem poskytnuty základní informace v souladu s ust. § 1811 odst. 1 a 2 OZ, a to konkrétně:
    • označení a sídlo Advokátní kanceláře včetně kontaktních údajů (telefon, emailová adresa);
    • označení Právní služby, která bude poskytována, včetně všech jejích hlavních vlastností, přičemž tato informace je uvedena zejména v rámci popisu Klientem zvoleného Balíčku na Webu, v Nabídce Advokátní kanceláře a dále v těchto VOP;
    • cenu Právní služby, případně způsob jejího výpočtu, což vyplývá zejména z konkrétního Klientem zvoleného Balíčku Právní služby a z Nabídky;
    • způsob platby a způsob plnění ze strany Advokátní kanceláře, což je uvedeno podrobně v dále těchto VOP;
    • náklady za dodání mohou být dodatečně účtovány;
    • údaje o právech vznikajících z vadného plnění v souvislosti s poskytnutím Právní služby, což je uvedeno podrobně dále v těchto VOP;
    • údaj o době trvání Smlouvy uzavřené na základě potvrzení Nabídky prostřednictvím e-mailu ze strany Klienta a podmínky jejího ukončení, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou, což je uvedeno podrobně dále v těchto VOP.
  • Klient odesláním Akceptace potvrzuje, že je způsobilý a oprávněný uzavřít Smlouvu za podmínek uvedených v tomto článku. Je-li Klient fyzickou osobou, výslovně odesláním Akceptace potvrzuje, že je plně svéprávný. Je-li Klient právnickou osobou, potvrzuje fyzická osoba, odesílající Akceptaci za Klienta, že je oprávněna jej v této věci zastupovat, jinak že odpovídá za případnou škodu tím způsobenou.
  • Klient je povinen uvést v Objednávce a/nebo Akceptaci všechny osobní údaje pravdivě a bere na vědomí, že Advokátní kancelář nenese žádnou odpovědnost v případech, v nichž se kterýkoli z takto Klientem poskytnutých osobních údajů ukáže jako nepravdivý.
  • V případě, že Klient, který je spotřebitelem, potvrdí Advokátní kanceláři její Nabídku, platí, že touto Akceptací výslovně žádá, aby mu Advokátní kancelář poskytla Právní službu před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy dle ust. § 1829 odst. 1 OZ. Klient v takovém případě nemůže odstoupit od Smlouvy, jestliže mu byla Právní služba poskytnuta před uplynutím 14 denní lhůty k odstoupení od uzavření Smlouvy.

 

 1. ZPŮSOB POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ SLUŽBY
  • Advokátní kancelář poskytne Klientovi prostřednictvím Realitního advokáta Právní službu podle českého práva na základě požadavků Klienta, které Klient uvede ve své Objednávce a Akceptaci a ve lhůtách (běží pouze v pracovních dnech) sdělených mu Advokátní kanceláři v Nabídce, a to za předpokladu, že nenastanou nepředpokládané okolnosti mimo sféru vlivu Advokátní kanceláře, které objektivně brání v poskytnutí Právní služby (tzv. vyšší moc).
  • Realitní advokát poskytne Právní službu s použitím potřebných odborných znalostí a s náležitou péčí. K tomu se Klient zavazuje v průběhu poskytování Právních služeb poskytnout veškerou potřebnou součinnost, zejména sdělit včas veškeré relevantní informace vztahující se k jeho věci a poskytnout k nim potřebné podklady, a to s dostatečným časovým předstihem s ohledem na zákonné a jiné lhůty.
  • Lhůty sdělené Advokátní kanceláři pro poskytnutí Právní služby se mohou přiměřeně prodloužit, pokud Klient v Objednávce a/nebo Akceptaci uvede nesprávně nebo neúplně některou z požadovaných informací, či nedodá potřebné podklady, a to až do doby, kdy dojde ze strany Klienta k nápravě tohoto stavu.
  • Klient bere na vědomí, že Realitní advokát vychází při poskytnutí Právní služby z informací a dokumentů poskytnutých Klientem v Objednávce a/nebo Akceptaci. Realitní advokát nemá povinnost si tyto informace ani Klientem předkládané dokumenty nikterak ověřovat. Realitní advokát/ Advokátní kancelář neodpovídá Klientovi za případnou škodu způsobenou v důsledku nesprávného či neúplného poskytnutí informací nebo dokumentů uvedených v Objednávce a/nebo Akceptaci. Pro vyloučení všech pochybností je ujednáno, že tento článek se týká jak veškerých skutkových, tak i jiných informací a údajů, které jsou na Klientovi požadovány, a to zejména všech informací, které Klient uvede v Objednávce, Akceptaci, a to včetně údajů zapisovaných do katastru nemovitostí. Klient dále bere na vědomí a souhlasí, že Advokátní kancelář/Realitní advokát:
    • zásadně neověřuje správnost a autenticitu Klientem uvedených údajů,
    • zásadně neprověřuje pravost podpisů uvedených na listinách ani autenticitu předkládaných listin,
    • neprověřuje právní způsobilost smluvních stran smlouvu uzavřít, a
    • kontroluje nebo připravuje daný dokument pouze z hlediska účelu, který Klient uvedl v Objednávce a/nebo Akceptaci.
  • Klient bere na vědomí, že při poskytování Právní služby, vychází Realitní advokát z dostupných údajů ve veřejných rejstřících a seznamech (např. katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík atd.), a že tedy nenese odpovědnost za případnou nesprávnost údajů v nich obsažených.
  • Klient dále bere na vědomí, že Realitní advokát nesmí v případném řízení uvádět údaje, ani navrhovat důkazy, o nichž ví, že jsou nepravdivé nebo klamavé, a to ani na příkaz Klienta. Klient bere na vědomí, že Realitní advokát je vázán usnesením představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, „etickým kodexem“, a že právní služby mohou být poskytovány pouze způsobem, který je s etickým kodexem v souladu.
  • Advokátní kancelář/ Realitní advokát je vázán povinností mlčenlivosti, která mu vyplývá ze ZoA a stavovských předpisů upravující výkon advokacie. Informace, okolnosti a dokumenty, které se přímo týkají Právní služby nebo jejího poskytnutí, jsou důvěrné a Realitní advokát je nesmí bez souhlasu Klienta sdělit třetí osobě.
  • Klient bere na vědomí, že Advokátní kancelář je oprávněna jeho Objednávku po předběžném posouzení, před uzavřením Smlouvy, odmítnout.
  • Klient bere na vědomí, že poskytnutí Právní služby v souladu se Smlouvou, je vázáno na řádné, úplné a pravdivé informace poskytnuté Klientem v Objednávce a/nebo Akceptaci v rozsahu nezbytném pro posouzení Klientovi věci, v přiložení veškerých potřebných dokumentů a na poskytnutí další nezbytné součinnosti ze strany Klienta. Nesplní-li Klient některou z povinností uvedených v předchozí větě, zejména neposkytne-li veškerou potřebnou součinnost, a to ani na výzvu Advokátní kanceláře/ Realitního advokáta, má Advokátní kancelář právo Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.
  • Klient bere na vědomí, že Advokátní kancelář poskytuje své služby zpravidla distančním způsobem, tj. prostřednictvím e-mailu či telefonem. Osobní schůzka mezi Realitním advokátem a Klientem za účelem poskytnutí Právní služby lze sjednat na základě požadavku Klienta za individuálně sjednaných podmínek.
  • Právní služba se považuje za poskytnutou okamžikem, kdy Realitní advokát odešle Klientovi na jeho e-mail uvedený v Objednávce, dokumenty odpovídající Právní službě potvrzené Akceptací Klienta.

 

 1. ODMĚNA A ÚHRADA PRÁVNÍ SLUŽBY
  • Konkrétní výše Odměny za poskytnutí Právní služby je uvedena na Webu nebo v konkrétní Nabídce Advokátní kanceláře adresované přímo Klientovi. Výše Odměny je konečná, zahrnuje případně daň z přidané hodnoty v platné výši, ale nezahrnuje jiné daně, poplatky, správní poplatky, kolky nebo nepředpokládané náklady, které v průběhu poskytnutí Právní služby mohou vzniknout. Tyto eventuální náklady budou po případném předchozím odsouhlasení Klientovi vyúčtovány.
  • Odměnu za poskytnutí Právní služby je Klient povinen uhradit po zaslání návrhů dokumentů odpovídající poskytované Právní službě potvrzené Akceptací, a to na základě zaslaného daňového dokladu v elektronické podobě, přičemž splatnost Odměny bude uvedena na příslušném daňovém dokladu.
  • Advokátní kancelář je oprávněna od Klienta požadovat zálohovou platbu na Odměnu, a to ještě před zahájením poskytování Právní služby, na základě zálohového daňového dokladu zaslaného Klientovi v elektronické podobě, jejíž splatnost bude uvedena na příslušném zálohovém daňovém dokladu. Klient bere na vědomí, že Advokátní kancelář nezahájí poskytování Právní služby do doby řádné úhrady zálohové platby na Odměnu. V případě prodlení Klienta s úhradou zálohové platby na Odměnu po dobu delší 30 dnů je Advokátní kancelář oprávněna Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, přičemž nárok na smluvní pokutu a právo na náhradu škody převyšující smluvní pokutu tím není dotčeno.
  • V případě neuhrazení Odměny či zálohové platby na Odměnu řádně a včas, vzniká Advokátní kanceláři v první den prodlení s úhradou Odměny nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení, přičemž právo Advokátní kanceláře na náhradu škody převyšující smluvní pokutu tím není dotčeno.

 

 1. ZÁNIK A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  • Klient, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu, ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, v souladu s ustanovením § 1829 OZ, s výjimkou uvedenou v článku 3.8.
  • Advokátní kancelář má právo vypovědět Smlouvu z důvodů uvedených v § 20 ZoA, mimo jiné i v případě, že si zájmy Advokátní kanceláře a Klienta budou v konkrétní věci odporovat nebo si budou v konkrétní věci odporovat zájmy jednotlivých klientů Advokátní kanceláře (tzv. konflikt zájmů). Klient je oprávněn smlouvu vypovědět v souladu s ustanovením § 20 odst. 4 ZoA. V případě výpovědi Smlouvy vrátí Advokátní kancelář bezhotovostním převodem na účet Klienta již uhrazenou Odměnu za Právní službu, která ještě nebyla poskytnuta.
  • Advokátní kancelář a Klient si výslovně sjednávají, že Advokátní kancelář nemá povinnost činit po ukončení této Smlouvy za Klienta neodkladné úkony ve smyslu v § 20 odst. 6 ZoA.
  • Dojde-li k odstoupení od Smlouvy a byla-li již Právní služba poskytnuta alespoň částečně, je Klient povinen uhradit poměrnou část Odměny, a to za Právní služby poskytnuté do doby, kdy bylo Advokátní kanceláři doručeno odstoupení od Smlouvy. To platí též v případě výpovědi Smlouvy, byla-li již Právní služba poskytnuta alespoň částečně. S ohledem na povahu poskytovaných služeb bere Klient na vědomí, že za částečné poskytnutí Právní služby je třeba považovat již shromažďování podkladů pro odpověď Klientovi, budou-li výstupy z této činnosti následně Klientovi předány. Výše Odměny za částečně poskytnutou Právní službu se bude odvíjet od skutečného času stráveného Realitním advokátem na poskytnutí Právní služby a hodinové sazby Advokátní kanceláře uvedené na Webu nebo v konkrétní Nabídce.
  • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Klient o svém odstoupení od této Smlouvy informovat Advokátní kancelář, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Klient může použít vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy (který je přílohou těchto VOP), není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, musí být odstoupení od Smlouvy doručeno Advokátní kanceláři poslední den příslušné lhůty.
  • Pokud Klient od Smlouvy odstoupí, bude mu zaplacená Odměna (případně poměrná část – viz výše) vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo Advokátní kanceláři doručeno oznámení o odstoupení od Smlouvy. V souvislosti s vrácením peněžních prostředků nebudou Klientovi účtovány žádné náklady.

 

 1. Práva z vadného plnění
  • Klient je oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění vyplývající z OZ a za podmínek tam uvedených, prostřednictvím e-mailu Advokátní kanceláře.
  • Uplatnění práva z vadného plnění (dále jen jako „Reklamace“) musí vždy obsahovat označení Klienta a popis konkrétních nedostatků. V uplatnění práva z vadného plnění musí být uvedeno, v čem konkrétně spočívá tvrzená vada plnění ze strany Advokátní kanceláře a jaké konkrétní právo dle OZ Klient uplatňuje. Reklamace musí být vždy dostatečně určitá, aby ji mohla Advokátní kancelář objektivně posoudit.
  • Řádnou Reklamaci dle předchozího bodu se Advokátní kancelář zavazuje řešit bez zbytečného odkladu po jejím doručení. Po vyřízení Reklamace bude Klient o způsobu vyřízení vyrozuměn e-mailem.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Pokud se kterékoli ustanovení VOP stane nebo bude shledáno neplatným nebo nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení VOP.
  • Advokátní kancelář upozorňuje Klienta, že orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených na ochranu spotřebitele je v oblasti advokacie Česká advokátní komora, která je i příslušná k mimosoudnímu řešení sporů (viz www.cak.cz).
  • Tyto VOP jsou dostupné na Webu a nabývají účinnosti dne 01.01.2021.

 

Realitní advokáti s.r.o.

zastoupená JUDr. Ilonou Černochovou, LL.M., jednatelkou

 

 


FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

 

 

Realitní advokáti s.r.o.

se sídlem Štěpánkova 585/10, Praha 5, PSČ 155 00

IČO: 09752421

 

 

Odstoupení od Smlouvy o poskytování právních služeb

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od Smlouvy o poskytnutí právních služeb sjednaných s Vaší advokátní kanceláří v následujícím rozsahu:

 

Právní služba:   _____________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

Datum uzavření Smlouvy: _________________________________________________

 

 

 

Podepsán Klient:

 

Jméno a příjmení:  ___________________________________________________________

 

Adresa:  ___________________________________________________________________

 

Datum:  ___________________________________________________________________

 

Podpis:  ___________________________________________________________________

(podpis připojit pouze v případě, že formulář je zasílán v písemné podobě)