« Zpět na seznam slovíček

Při prodeji spoluvlastnického podílu na nemovitosti je nutné ošetřit předkupní právo spoluvlastníků. Pokud společně s bytem prodáváte např. parkovací stání, požádejte spoluvlastníky o vzdání se předkupního práva.

Jednou možností je obeslat oprávněné spoluvlastníky a vyčkat následující tři měsíce na jejich vyjádření. Druhou možností je vzdání se předkupního práva. To může být buď jednorázově bez zápisu do katastru nemovitostí, nebo trvale v souladu se zákonem vyžadující zápis do katastru nemovitostí.

Jednorázového vzdání se předkupního práva znamená, že oprávnění spoluvlastníci předem prodávajícímu oznámí, že o koupi daného podílu na nemovitosti nemají zájem (např. o koupi parkovacího stání) a svého předkupního práva se pro tento konkrétní převod vzdají. Toto „vzdání se předkupního práva“ by mělo mít písemnou formu.

Vzdání se předkupního práva doporučujeme koncipovat jako dvoustrannou dohodu mezi prodávajícím a oprávněnými spoluvlastníky. Tento úkon lze však také koncipovat jako tzv. jednostranné vzdání se předkupního práva (podepsané oprávněnými spoluvlastníky). Tento úkon se nezapisuje do katastru nemovitostí.

Pokud se prodávajícímu výše uvedené nepodaří, musí vůči oprávněným spoluvlastníkům učinit po uzavření kupní smlouvy předkupní nabídku.

Zákon výslovně upravuje vzdání se práva s věcně-právní účinky (trvalého charakteru). To platí pro všechny budoucí převody. Vzdání se předkupního práva s věcně-právním účinky se zapisuje do katastru nemovitostí.

« Zpět na seznam slovíček