« Zpět na seznam slovíček

Stavby prováděné nebo provedené bez rozhodnutí vyžadovaného stavebním zákonem nebo v rozporu s ním lze dodatečně povolit, pokud stavebník nebo její vlastník prokáže, že není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími o území, dále není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje, a zároveň  není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem.

Stavby, které nevyžadují územní rozhodnutí, stavební povolení ani ohlášení stavby, ale jsou prováděny nebo byly provedeny v rozporu s právními předpisy lze dodatečně povolit, pokud porušení právních předpisů nakonec v řízení nebylo prokázáno nebo pokud vlastník porušení právních předpisů dodatečně napravil.

Stavby prováděné nebo provedené podle rozhodnutí nebo opatření vyžadovaného stavebním zákonem, které bylo pravomocně zrušeno, lze dodatečně povolit v tzv. opakovaném stavebním řízení.

« Zpět na seznam slovíček