« Zpět na seznam slovíček

Katastrální úřad vyznačí plombu u nemovitosti, u které má dojít ke změně, a to následující pracovní den po doručení návrhu na zápis na katastrální úřad. Plomba se vyznačí na listu vlastnictví písmenem “P” v části B před danou nemovitostí. V části D je pak uvedeno číslo řízení, ve kterém má dojít k zápisu. Plomba je odstraněna po provedení tohoto zápisu, tedy při zápisu vkladem je to po provedení vkladu. Jestliže však bylo vkladové řízení zastaveno a k zápisu nedošlo, plomba bude vymazána až po nabytí právní moci rozhodnutí o zastavení vkladového řízení. V případě zamítnutí návrhu na vklad se pak čeká na uplynutí lhůty pro podání žaloby nebo po doručení pravomocného rozhodnutí soudu, kterým byla žaloba zamítnuta.

S vyznačením plomby je spojeno informování osob, jejichž práva zapsaná v katastru nemovitostí budou navrhovaným zápisem dotčena. Tyto osoby jsou informovány o vyznačení plomby bez ohledu na to, zda jsou účastníky vkladového řízení či zda jsou jako účastníci vkladového řízení zastoupeni na základě plné moci jinou osobou.

« Zpět na seznam slovíček