« Zpět na seznam slovíček

Pokud se majitel pozemku rozhodne pokácet stromy či jiné dřeviny vzrostlé na jeho pozemku, musí si být vědom existence vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která stanovuje, kdy je pro kácení dřevin potřeba získat povolení.

Platí, že povolení ke kácení dřevin se nevyžaduje pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří, a dále pro zapojené porosty dřevin (jejich nadzemní části se vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, a obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm), pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2. Dále povolení nepotřebují porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let.

Výjimkou z těchto pravidel jsou pak dřeviny, které jsou součástí významného krajinného prvku (např. památkově chráněný strom), náhradní výsadby nebo stromořadí.

Pokud se majitel pozemku rozhodne kácet dřevinu, která nespadá do uvedených limitů, je povinen podat žádost o povolení ke kácení dřevin s náležitostmi dle výše uvedené vyhlášky. Žádost se podává u příslušného obecního úřadu (odbor životního prostředí).

« Zpět na seznam slovíček