« Zpět na seznam slovíček

Vede-li pozemkem vodní tok, jste jako jeho vlastník povinen strpět na svém pozemku přirozené koryto vodního toku a břehové porosty, jakož i obecné nakládání s vodami ve vodním toku, dále má vlastník pozemku například povinnost udržovat břehy koryta vodního toku ve stavu potřebném k zajištění neškodného odtoku vody, odstraňovat překážky a cizorodé předměty ve vodním toku, ohlašovat správci vodního toku zjevné závady v korytě vodního toku, umožnit vodoprávnímu úřadu, České inspekci životního prostředí, jakož i správci vodního toku výkon jejich oprávnění a další.

Opustí-li vodní tok vlivem přírodních sil (např. při povodni) své koryto, může vlastník pozemku žádat vodoprávní úřad o povolení vrátit tok na své náklady do původního koryta. Stát může žadateli finančně přispět na náklady. Neobnoví-li se původní stav, musí stát vykoupit pozemek původního nebo nového vodního toku, jestliže mu jej jeho vlastník nabídne (nemůže se jednat o obec).

Obecně platí, že v oblasti právní úpravy vodních toků má před občanským zákoníkem přednost zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

« Zpět na seznam slovíček