« Zpět na seznam slovíček

Peněžité plnění dlužníka věřiteli, jestliže dlužník neuhradil včas svůj peněžitý dluh. Je to určitá majetková sankce, kterou má věřitel vůči dlužníkovi, který je v prodlení s hrazením dluhu. Úrok z prodlení přistupuje k původnímu dluhu (stává se ze zákona jeho příslušenstvím) a počítá se od prvního dne prodlení až do zaplacení. Výši úroku z prodlení stanoví vláda nařízením, ale také si jej mohou smluvní strany sjednat ve smlouvě odlišně od výše určené nařízením vlády. Při vzniku prodlení se počítá jeho výše od repo sazby určené Českou národní bankou platné v první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, tj. buď od 1.1. nebo od 1.7. příslušného kalendářního roku. Aktuální výše zákonného úroku z prodlení od 2.11.2018 je 9,75% ročně z částky, která zbývá dlužníkovi zaplatit svému věřiteli (zbývající výše dluhu).

« Zpět na seznam slovíček