« Zpět na seznam slovíček

Účastníky územního řízení jsou žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.

Účastníkem územního řízení je také vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě.

Dále jsou účastníky územního řízení osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

« Zpět na seznam slovíček