« Zpět na seznam slovíček

Společným povolením stavební úřad stavbu umisťuje a povoluje. Územní rozhodnutí o umístění stavby ani stavební povolení se tedy nevydávají, vše je zahrnuto ve společném povolení. Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, pokud stavební úřad nestanoví lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Stavební úřad vydá společné povolení ve lhůtě do 90 dnů ode dne zahájení řízení. Ve zvlášť složitých případech, zejména u souboru staveb, stavební úřad rozhodne nejdéle ve lhůtě do 120 dnů. Do společného povolení lze zahrnout i posouzením vlivů na životní prostředí (EIA).

Společné povolení bylo zavedeno novelou stavebního zákona od 1.1.2018 a je na volbě žadatele (investora stavby), zda bude toto společné územní a stavební řízení vedeno (jsou-li pro to samozřejmě splněny zákonné podmínky). Výhodou je zrychlení a zjednodušení povolovacích řízení.

« Zpět na seznam slovíček