« Zpět na seznam slovíček

Lesem je lesní porost (stromy a keře lesních dřevin) a pozemky určené k plnění funkcí lesa.

Ochranný les je pak jedna ze tří kategorií lesů stanovená zákonem. Další kategorie lesů se nazývají hospodářský les a les zvláštního určení.

O zařazení lesa do kategorie ochranných lesů a také o vyřazení z této kategorie rozhoduje orgán státní správy lesů (krajský úřad, popř. ministerstvo, pokud jde o vojenské lesy) na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu.

Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), se do kategorie lesů ochranných zařazují lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, kamenná moře, prudké svahy, strže, nestabilizované náplavy a písky, rašeliniště, odvaly a výsypky apod.), vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace chránící níže položené lesy a lesy na exponovaných hřebenech a lesy v klečovém lesním vegetačním stupni.

Při stavbě jakýchkoliv nových staveb v lesích ochranných nesmí tyto nové stavby narušit plnění funkcí, pro které byly tyto lesy vyhlášeny za lesy ochranné.

Vlastníci lesů ochranných jsou povinni hospodařit v nich tak, aby byly zajištěny především jejich ochranné funkce, jelikož lesy této kategorie mají především významnou ekologickou funkci (půdoochrannou, klimatickou, protilavinovou, protisesuvnou, vodohospodářskou aj.).

« Zpět na seznam slovíček