« Zpět na seznam slovíček

Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí je druhem návrhu na zápis, jímž se navrhovatel typicky domáhá zápisu změny vlastnického práva k nemovitosti. Jeho předmětem ale může být i zápis vzniku, změny, zániku, promlčení, případně uznání existence nebo neexistence vlastnického práva, práva stavby, věcného břemene, zástavního práva, předkupního práva, přídatného spoluvlastnictví, zákazu zcizení nebo zatížení, rozdělení práva k nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám a některých jiných práv do katastru nemovitostí.

Tento návrh se podává pouze na stanoveném formuláři, který obsahuje náležitosti stanovené v § 14 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí. Nejjednodušší způsob, jak návrh na vklad vytvořit, je v aplikaci katastrálního úřadu “Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí” dostupné na https://nv.cuzk.cz/Web/Uvod.aspx.

K návrhu je potřeba přiložit další listiny – vkladovou listinu (typicky kupní nebo darovací smlouva), dále například plnou moc, je-li účastník vkladového řízení zastoupen.

Není-li k návrhu přiložena vkladová listina, k podanému návrhu se nepřihlíží.

« Zpět na seznam slovíček