« Zpět na seznam slovíček

Lesem je lesní porost (stromy a keře lesních dřevin) a pozemky určené k plnění funkcí lesa.

Les zvláštního určení je pak jedna ze tří kategorií lesů stanovená zákonem. Další kategorie lesů se nazývají hospodářský les a ochranný les.

O zařazení lesa do kategorie lesů zvláštního určení a také o vyřazení z této kategorie rozhoduje orgán státní správy lesů (krajský úřad, popř. ministerstvo, pokud jde o vojenské lesy) na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu.

Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), se do kategorie lesů zvláštního určení zařazují lesy, které nejsou lesy ochrannými a zároveň se nacházejí v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně, v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod, či na území národních parků a národních přírodních rezervací.

Dále zde patří lesy, u kterých veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí (nebo jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa) je nadřazen funkcím produkčním. Jednoduše tedy nejde o lesy určené primárně k těžbě dřeva, ale jde například o lesy lázeňské, příměstské, sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce, také lesy potřebné pro zachování biologické různorodosti aj.

Při stavbě jakýchkoliv nových staveb v lesích zvláštního určení nesmí tyto nové stavby narušit plnění funkcí, pro které byly tyto lesy vyhlášeny za lesy zvláštního určení.

« Zpět na seznam slovíček