« Zpět na seznam slovíček

Koridor je plocha vymezená pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury nebo opatření nestavební povahy. Krajský úřad v přenesené působnosti pořizuje v zákonem stanovených případech regulační plán pro koridory nadmístního významu. Územní plán pak vymezí umístění koridorů a stanoví podmínky pro jejich využití.

Pozemek, jehož územím vede koridor, lze vyvlastnit nebo jeho vlastníka ve výkonu vlastnického práva omezit, jde-li o veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel, nebo veřejně prospěšné opatření (snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami, zvyšování retenčních schopností území, založení prvků územního systému ekologické stability a ochranu archeologického dědictví). Zároveň musí být tento záměr vymezen ve vydané územně plánovací dokumentaci.

« Zpět na seznam slovíček