« Zpět na seznam slovíček

Insolvenčním řízením se rozumí soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení. 

Insolvenční řízení je zahájeno podáním insolvenčního návrhu u příslušného insolvenčního soudu. Tento návrh může podat jak dlužník, tak i jeho věřitel, ten však pouze v případě, že je dlužník v úpadku nebo mu úpadek hrozí. 

V průběhu insolvenčního řízení jsou uplatňovány pohledávky věřitelů za dlužníkem, tyto jsou zjišťovány nebo popírány (to znamená, že je zjišťována pravost těchto pohledávek) a zjištěné pohledávky jsou následně i uspokojovány, podle toho, jakým způsobem se úpadek dlužníka řeší (konkurz, oddlužení atp.). Cílem insolvenčního řízení je tedy řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů dlužníka a osob dotčených dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Cílem insolvenčního řízení může být i oddlužení dlužníka. 

Insolvenční řízení probíhá podle procesních pravidel daných částečně občanským soudním řádem a částečně insolvenčním zákonem.

« Zpět na seznam slovíček