« Zpět na seznam slovíček

Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, jsou nastaveny limity pro různé oblasti lidské činnosti za účelem ochrany zdraví veřejnosti. Spadají zde například hygienické limity pro pitnou vodu, pro vodu na veřejných koupalištích, či limity pro pracovní podmínky některých zaměstnanců. 

Pro oblast realitního trhu jsou nejdůležitější hygienické limity týkající se staveb, resp. provozů, strojů a zařízení v nich provozovaných, tedy přichází v úvahu limity pro hluk a vibrace. 

Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a vibracemi se rozumí vibrace přenášené pevnými tělesy na lidské tělo, které mohou být škodlivé pro zdraví. Jejich hygienické limity pro denní a noční dobu a způsob jejich měření a hodnocení stanovuje prováděcí předpis – nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Pokud není možné limity dodržet ani s pomocí protihlukových nebo antivibračních opatření, je možné zažádat orgán ochrany veřejného zdraví o výjimku. Příslušné povolení je pak vydáno vždy na časově omezenou dobu a musí být prokázáno, že hluk nebo vibrace budou omezeny na rozumně dosažitelnou míru.

Některých staveb (školy, školky, školy v přírodě, zdravotnická zařízení apod.) se týkají ještě hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů.

« Zpět na seznam slovíček