« Zpět na seznam slovíček

K činnostem exekutora patří mimo jiné také poskytování právní pomoci a sepisování exekutorských zápisů osvědčujících děje a stavy věcí. 

Exe­kutorský zápis lze použít jako důkaz v občanském soudním řízení s důkazní sílou veřejné listiny, u níž platí pravdivost toho, co je v ní osvědčeno, není-li prokázán opak.

Exekutorský zápis je sepisován vždy na žádost žadate­le o sepis, musí být splněna podmínka možnosti prokázání nároků v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem, a zároveň se exekutor musí skutkového děje přímo účastnit nebo se musí o stavu věci osobně přesvědčit.

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), obsahuje demonstrativní výčet případů, na něž se sepis exekutorského zápisu může vztahovat, např. na splnění dluhu, na osvědčení stavu nemovitých věcí, bytů a nebyto­vých prostor.

Do 31.12.2012 zákon umožňoval soud­ním exekutorům sepisovat i exekutorské zápisy se svolením k vykonatelnosti. V současné době to již možné není, avšak pokud exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti spl­ňoval veškeré zákonné náležitosti úpravy exekučního řádu ve znění do 31. 12. 2012, je i nyní považován za platný exekuční titul.

« Zpět na seznam slovíček