« Zpět na seznam slovíček

Darovací smlouva, kterou se převádí vlastnické právo k nemovitosti, musí mít písemnou formu. Jedná se o převod bezúplatný. Smlouva musí obsahovat informace o dárci a obdarovaném. Darování mezi blízkými příbuznými je osvobozeno od daně darovací, resp. od daně z příjmů.

Mezi náležitosti darovací smlouvy na nemovitost patří například:

  • Prohlášení dárce o vlastnictví k předmětu nemovitosti (nabývací titul) a identifikace nemovitosti, odkaz na příslušný LV
  • Formulace o převedení vlastnických práv a přijmutí daru obdarovaným
  • Právní vady nemovitosti, výčet věcných břemenech
  • Dále dluhy vztahující se k nemovitosti, pokud existují,
  • Vady, poškození a jiné faktické vady
  • Počet vyhotovení stejnopisu smlouvy
  • Seznámení obou stran s darovací smlouvou
  • Úředně ověřené podpisy

Spolu s darovací smlouvou se zpravidla rovnou podepisuje i návrh na vklad vlastnického práva obdarovaného do katastru nemovitostí.

« Zpět na seznam slovíček