« Zpět na seznam slovíček

Existují různé metody klasifikace třídění pozemků.

 1. Pozemky se v zásadě člení na:
  1. stavební pozemky,
  2. zemědělské pozemky evidované v katastru nemovitostí jako orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost,
  3. lesní pozemky a zalesněné nelesní pozemky,
  4. vodní plochy,
  5. jiné pozemky, které nejsou uvedeny v předchozích písmenech a) až d).
 2. Stavební pozemky člení na:
  1. nezastavěné pozemky,
   1. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří,
   2. zahrady nebo ostatní plochy,
   3. evidované v katastru nemovitostí s právem stavby,
  2. zastavěné pozemky,
   1. zastavěné plochy a nádvoří,
   2. ostatní plochy, které jsou již zastavěny,
« Zpět na seznam slovíček