« Zpět na seznam slovíček

Advokátní úschova znamená, že peníze jsou vždy uloženy na zvláštním účtu vedeném na jméno advokáta. Advokátní úschova se řídí Usnesením představenstva České advokátní komory. Notářská i advokátní úschova jsou vázané řadou vnitřních stavovských předpisů. Tím si obě zajišťují svou důvěryhodnost. Advokátní kancelář (jako schovatel) vystupuje jako nezávislá třetí osoba, která zajišťuje prostřednictvím advokátní úschovy, že smluvní strany řádně splní to, na čem se dohodly. Na jednom účtu může být vždy pouze jedna úschova. Majetek klienta je oddělený od majetku advokáta. Proto nehrozí jeho zahrnutí do pozůstalosti, majetkové podstaty při úpadku advokáta nebo jeho ohrožení v exekuci vedené proti advokátovi. Složení peněz na účet advokátní úschovy je povinen advokát klientovi potvrdit na jeho žádost. Advokátní úschova se používá zejména k úschově peněžních prostředků nebo listin v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy na nemovitosti, s vypořádáním společného jmění manželů, s vypořádáním spoluvlastnických podílů, dále také v rámci obchodních vztahů, jako úschova důležitých rodinných nebo obchodních listin, cenných papírů, jako ochrana finančních prostředků před odcizením a z různých dalších důvodů.

Odměna (cena) advokáta za úschovu peněz je smluvní a advokátní tarif tuto otázku neupravuje. Na výši odměny se tedy musí advokát s klientem smluvně dohodnout.  Zatímco cena notářské úschovy je vázána tarify, od nichž se notář nemůže odchýlit.

Realitní kanceláře často nabízejí také úschovu kupní ceny při převodu nemovitosti, a to i zdarma. Realitní kanceláře však nemohou zakládat účty podléhající přísnému a speciálnímu právnímu režimu, jako je tomu u advokátů nebo notářů. Tyto účty realitních kanceláří jsou účty, s nimiž může realitní kancelář svévolně nakládat (na rozdíl od advokáta) v rámci své podnikatelské činnosti. Proto se vystavujete riziku, že peníze mohou být zneužity v rozporu s účelem, pro který byly uloženy. Proto vždy doporučujeme uzavřít v souvislosti s kupní smlouvou na dům, byt či pozemek úschovu u advokáta, notáře či banky.

« Zpět na seznam slovíček